Här läser ni mer om våra olika projekt.
Levande Landsbygd


För att jobb ska finnas och tillväxt ska ske i landets alla delar krävs tillgång till en grundläggande service där människor verkar och bor. Insatser som syftar till en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service har betydelse för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo och arbeta, vistas som besökare samt starta och driva företag.

Kommunbygderåd Nyköping

Kommunbygderåd Nyköping bildades januari 2012 på initiativ av ett antal intresseföreningar. Paraplyorganisation för kommunbygderåden är Länsbygderådet. På riksnivå verkar folkrörelsen ”Hela Sverige Ska Leva” som en organisation med en landsbygdsriksdag vartannat år. Kommunbygderådet är viktigt för att de boende på landsbygden skall ha en organisation som på ett samlat företräder landsbygdens intressen i kontakter med kommunen och andra offentliga organisationer. Kommunen å sin sida ser gärna att man har en samtalspart i frågor av kommunövergripande karaktär. Kommunbygderåd Nyköping arbetar för utveckling av boende och företagande på landsbygden. Sockenföreningen är medlem i Kommunbygderådet.

Image

Kantzon

Biologisk mångfald för pollinatörer. 
Ett samarbete mellan jordbruk, skogsbruk, jakt och friluftsliv.

Ett LONA-projekt som drivs av Husby-Oppunda och Årdala biotopförening.

För mer information besök www.kantzon.se

Image

Museet

Det var hembygdsföreningen som en gång byggde upp vårt museum. 2018 fattade man beslut om att överlåta skötsel och drift till vår sockenförening. Museet finns i det nu renoverade kyrkstallet vid Husby-Oppunda kyrka. Planer finns att anpassa museet till att bli mer tillgängligt och attraktivt för allmänheten. Vi vill att alla som kommer till oss ska ha möjligheten att ta del av våra spännande föremål och berättelser. Stallarna är kulturhistoriskt unika och har renoverats av kyrkan.

Image

De 4 vandringslederna

Husby-Oppunda sockenförening fick 2009 ett bidrag från Leader Kustlinjen att iordningställa kultur- vandringsled genom socknen. Samarbetspartners söktes hos de lokala markägarna, företagen och privatpersoner runt om i socknen. Idén var att locka personer till trakten att bo och uppleva den vackra miljö och kultur Husby-Oppunda har.

Image

Bredband

Nu har nästan alla fått fiber till sina fastigheter. 

Image

Grannsamverkan

Grannsamverkan pågår i Husby-Oppunda där de flesta grupper är aktiva och tillsammans är registrerade hos polisen och samordnare i kommunen. Skyltar är uppsatta på strategiska platser för att informera allmänheten och ev inbrottstjuvar om att samarbete och vaksamhet pågår grannar emellan. Information mailas löpande till samtliga om befarade och utförda inbrott. Årligen sker information från centralt håll i kommunen av polis och samordnare inom kommunen. Inom mindre grupper kan information ske via mail när någon i gruppen är bortrest, för att erhålla skärpt uppmärksamhet och bevakning.

Image