Här läser ni mer om våra olika projekt.
Levande Landsbygd


För att jobb ska finnas och tillväxt ska ske i landets alla delar krävs tillgång till en grundläggande service där människor verkar och bor. Insatser som syftar till en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service har betydelse för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo och arbeta, vistas som besökare samt starta och driva företag.

Kommunbygderåd Nyköping

Kommunbygderåd Nyköping bildades januari 2012 på initiativ av ett antal intresseföreningar. Paraplyorganisation för kommunbygderåden är Länsbygderådet. På riksnivå verkar folkrörelsen ”Hela Sverige Ska Leva” som en organisation med en landsbygdsriksdag vartannat år. Kommunbygderådet är viktigt för att de boende på landsbygden skall ha en organisation som på ett samlat företräder landsbygdens intressen i kontakter med kommunen och andra offentliga organisationer. Kommunen å sin sida ser gärna att man har en samtalspart i frågor av kommunövergripande karaktär. Kommunbygderåd Nyköping arbetar för utveckling av boende och företagande på landsbygden. Sockenföreningen är medlem i Kommunbygderådet.

Image

Museet

Ett samarbete har tagits upp med Hembygdsföreningen om det gemensamma museet som finns i det nu renoverade kyrkstallet vid Husby-Oppunda kyrka. Båda föreningarna vill anpassa museet till att bli mer tillgängligt och attraktivt för allmänheten och att museet sköts och utvecklas i framtiden. Stallarna är kulturhistoriskt unika och har renoverats av kyrkan. Hembygdsföreningen har ett stort förråd av mycket intressanta föremål och dokument från socknen.

Image

Ripsa Råby Husby-Oppunda ek. förening

Sockenföreningen är engagerad i servicepunkt Nyköping där vi tillsammans med Ripsa, Råby och Husby-Oppunda skapat en gemensam Servicepunkt i Råby med den service som ortsborna själva önskar. En ekonomisk förening för detta ändamål har bildats. Nytt är att söka fler producenter av närodlade produkter som kan levereras till den kylcontainer dit ortsborna nu på nätet beställer matkassar från ICA Maxi i Nyköping. Detta sker med stöd av Leader Sörmlandskusten

Image

De 4 vandringslederna

Husby-Oppunda sockenförening fick 2009 ett bidrag från Leader Kustlinjen att iordningställa kultur- vandringsled genom socknen. Flera aktiviteter skulle samordnas och paketeras från en bokningsbar hemsida efter ett varumärkeskoncept. Samarbetspartners söktes hos de lokala markägarna, företagen och privatpersoner runt om i socknen. Idén var att locka personer till trakten att bo och uppleva den vackra miljö och kultur Husby-Oppunda har.

Image

Bredband

Grävningsarbete har kommit igång. Information om aktuellt läge finns på

Gästabudstadens hemsida.

Image

Grannsamverkan

Grannsamverkan pågår i Husby-Oppunda där de flesta grupper är aktiva och tillsammans är registrerade hos polisen och samordnare i kommunen. Skyltar är uppsatta på strategiska platser för att informera allmänheten och ev inbrottstjuvar om att samarbete och vaksamhet pågår grannar emellan. Information mailas löpande till samtliga om befarade och utförda inbrott. Årligen sker information från centralt håll i kommunen av polis och samordnare inom kommunen. Inom mindre grupper kan information ske via mail när någon i gruppen är bortrest, för att erhålla skärpt uppmärksamhet och bevakning.

Image