Upptäck Vandringsleder.

I vår socken har vi fyra vandrings-och cykelleder. Ni finner anslagstavlor och kartor vid varje led.

Vandringsleder | Start Husbygård Öksundsleden.

Den här leden kan ni med fördel cykla. Den är 15 km lång med grusväg. Leden startar vid väg 53 avfart Stäringe. Där finns en bra parkeringsficka alldeles intill Husbyån.

Ängbacken-Valva

Ängbacken-Valva, är en lövbacke på torr, delvis blockrik mark med branta sluttningar åt söder och öster. Den är bevuxen med ek och hassel samt enstaka lind och lönn. Mellan träddungarna öppnar sig små gläntor bevuxna med gräs och örter.

Vårfloran är i lövskogspartierna rikt utvecklad. I de mer öppna ängspartierna anträffas till exempel ängsskära, svinrot, ormrot, solvända. Inom reservatet finns ett par ekjättar som mäter över 6 meter i omkrets.

Vandringsleden | Start Torps Säteri allé Våtmarksleden.

Vandra runt Vadsjön, en våtmark med unika fågelarter, fornborg och fågeltorn.

Vadsjön

Vadsjön är en tidigare våtmark som genom restaurering under 1980-talet återfått sin gamla stil efter decennier som utdikad mark. På västra sidan finns ett fågeltorn. Här har ni goda chanser att se både havsörnar och vadare.

Vandringsleden | Start Valla gård Fornminnesleden.

Fornminnesleden startar vid Valla gård (gamla brännerikällaren). Upptäck gamla gravfält, fornborgar och hävdade betesmarker.

Fornborgar

De flesta av fornborgarna är högt belägna i bergig terräng och avgränsas med branta stup på en eller flera sidor, medan de mer åtkomliga sidorna fått kallmurade stenvallar som kan ha varit förstärkta med träpalissader. Om de ligger utmed viktiga farleder, vägar och vattendrag har de sannolikt fungerat som bevakningsvärn och försvarsanläggningar.

Vandringsleden | Start Husbygård Skogsleden.

Den här leden kan ni med fördel cykla. Den är 15 km lång med grusväg. Leden startar vid Kyrkbacken. Där finns en bra parkeringsplats alldeles intill kyrkan.

Husbymalmen

Området är av riksintresse för naturvården i Södermanlands län.

Husbymalmen utgör en viktig och intressant del för tolkningen av den mellansvenska israndzonens läge i Södermanland.

Ta en stunds avkoppling i skogen.

Stefanie Schlosser Guidade turer.

Vill du vandra med guide för att lära dig om den senaste istiden, landskapet du vandrar genom samt växter, djur och den lokala historien? Stefanie är geograf, biolog och naturguide och har 14 års erfarenhet som guide i olika områden.

Boka din guide via Sweden Experience Tours